Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M6B 0,18 920 0,60 1,87 0,67 64,5 63,0 57,0 3,2 1,9 2,3 0,00075 5,9 42
2EL071M6C 0,25 920 0,78 2,59 0,69 66,5 66,0 61,0 3,3 1,9 2,3 0,00092 6,6 42
2EL080M6A 0,37 925 1,08 3,82 0,69 71,4 71,5 70,0 4,0 2,0 2,6 0,00190 9,1 45
2EL080M6B 0,55 932 1,50 5,64 0,72 73,5 74,0 71,0 4,2 2,1 2,6 0,00240 9,9 45
2EL090S6A 0,75 940 2,00 7,62 0,71 75,9 76,1 73,1 4,1 2,0 2,6 0,00360 13,3 48
2EL090L6B 1,10 940 2,90 11,18 0,70 78,1 78,3 75,0 4,3 2,1 2,6 0,00400 14,8 48
2EL100L6A 1,50 950 3,72 15,00 0,73 79,8 80,2 79,5 4,5 2,1 2,6 0,01000 20,2 52
2EL112M6A 2,20 960 5,32 21,90 0,73 81,8 82,0 81,5 5,3 2,1 2,7 0,01400 25,0 56
2EL132S6A 3,00 970 6,85 29,60 0,76 83,3 84,0 83,0 5,6 2,0 2,8 0,02800 42,0 60
2EL132M6B 4,00 970 8,80 39,38 0,77 85,2 85,7 85,3 5,2 2,1 2,6 0,03400 46,0 60
2EL132M6C 5,50 965 12,00 54,40 0,77 86,0 87,2 87,0 5,7 2,1 2,7 0,03900 51,0 60
2EG160M6B 7,50 972 16,30 73,68 0,76 87,,2 88,1 87,7 5,6 2,4 2,7 0,07900 113,2 63
2EG160L6D 11,00 970 22,95 108,30 0,78 88,7 90,0 89,9 6,0 2,5 2,9 0,10500 136,1 63
2EG180L6D 15,00 975 31,00 146,90 0,78 89,7 90,5 90,2 6,2 2,5 2,9 0,18000 175,2 64
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm

ELKMotor
ELKMotor
ELKMotor