Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M2A 0,37 2805 0,90 1,26 0,80 74,2 74,5 72,5 5,0 2,5 2,8 0,00067 5,5 54
2EL071M2B 0,55 2800 1,25 1,87 0,84 75,8 77,0 76,0 5,0 2,4 2,7 0,00086 6,3 54
2EL080M2A 0,75 2850 1,67 2,51 0,83 78,0 79,0 77,5 5,7 2,5 3,0 0,00120 8,7 56
2EL080M2B 1,10 2850 2,36 3,69 0,84 80,1 81,3 80,7 5,8 2,7 3,1 0,00140 9,7 56
2EL090S2A 1,50 2880 3,19 4,98 0,83 81,8 82,6 82,0 6,0 2,4 3,1 0,00200 14,1 60
2EL090L2B 2,20 2860 4,48 7,35 0,85 83,2 85,0 85,0 6,0 2,6 3,1 0,00260 15,5 60
2EL100L2B 3,00 2900 5,80 9,88 0,88 84,8 85,2 84,7 7,0 2,6 3,4 0,00460 20,8 63
2EL112M2A 4,00 2910 7,50 13,13 0,89 86,5 87,1 86,8 7,0 2,4 3,6 0,00850 25,7 66
2EL132S2A 5,50 2930 10,20 17,93 0,89 87,4 87,8 87,0 7,5 2,4 3,7 0,01900 41,0 68
2EL132S2B 7,50 2925 13,60 24,50 0,90 88,5 88,8 88,6 7,6 2,6 3,7 0,02200 45,2 68
2EG160M2A 11,00 2940 19,70 35,73 0,90 89,4 89,6 88,2 7,4 2,4 3,5 0,04400 106,6 70
2EG160M2B 15,00 2935 27,20 48,80 0,88 90,3 90,7 90,7 7,0 2,5 3,4 0,05300 112,8 70
2EG160L2C 18,50 2935 32,20 60,19 0,91 91,1 91,5 91,0 8,2 2,9 3,8 0,06200 130,2 70
2EG180M2A 22,00 2955 39,00 71,10 0,89 91,4 91,6 90,6 7,9 2,6 3,6 0,07100 162,6 70
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2P) 3000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor