Wirkungsgradklasse IE3 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
3EL071M6C 0,18 930 0,55 1,85 0,69 68,0 67,4 62,6 3,6 2,0 2,4 0,00092 6,7 41
3EL071M6D 0,25 925 0,77 2,57 0,67 70,0 69,7 66,0 3,6 2,2 2,5 0,00105 7,5 41
3EL090M6B 0,37 930 1,03 3,80 0,70 74,0 73,8 70,0 4,4 2,1 2,6 0,00240 9,8 43
3EL080M6C 0,55 935 1,47 5,62 0,70 77,2 77,3 74,4 4,3 2,2 2,7 0,00270 10,6 43
3EL090S6B 0,75 945 1,96 7,58 0,70 78,9 79,5 77,6 4,7 2,2 2,7 0,00400 14,6 46
3EL090L6C 1,10 940 2,75 11,20 0,71 81,0 80,8 79,4 5,0 2,2 2,7 0,00480 17,0 46
3EL100L6B 1,50 955 3,50 15,00 0,75 82,5 82,7 81,4 5,3 2,1 2,8 0,01400 22,5 50
3EL112M6B 2,20 965 4,95 21,70 0,76 84,3 84,5 83,5 5,5 2,2 3,0 0,01900 27,2 56
3EL132S6B 3,00 970 6,55 29,40 0,77 85,6 85,5 84,5 6,2 2,1 3,0 0,03400 46,5 58
3EL132M6C 4,00 970 8,52 39,40 0,78 86,8 87,0 85,5 6,2 2,2 3,0 0,03900 51,0 58
3EL132M6D 5,50 970 11,55 54,15 0,78 88,0 88,9 88,5 6,2 2,2 3,0 0,04200 56,0 58
3EG160M6D 7,50 972 15,55 73,68 0,78 89,1 89,4 88,4 6,3 2,6 3,0 0,10500 134,8 61
3EG160L6E 11,00 972 22,90 108,07 0,77 90,3 90,9 90,5 6,6 2,9 3,3 0,13000 143,6 62
3EG180L6E 15,00 975 30,80 146,92 0,77 91,2 91,6 91,0 6,7 2,9 3,1 0,20000 187,2 63
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor