Wirkungsgradklasse IE3 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
3EL071M4C 0,25 1435 0,67 1,66 0,71 76,0 75,4 71,5 5,4 2,2 3,0 0,00096 6,8 45
3EL071M4D 0,37 1435 0,97 2,46 0,70 78,5 78,2 75,0 5,5 2,2 3,1 0,00120 7,5 45
3EL080M4C 0,55 1450 1,34 3,62 0,73 80,8 80,4 77,0 5,9 2,1 3,1 0,00220 10,5 50
3EL080M4D 0,75 1450 1,77 4,94 0,74 82,5 82,3 80,0 6,2 2,5 3,4 0,00360 11,6 50
3EL090S4C 1,10 1450 2,46 7,25 0,76 84,5 84,3 82,0 7,0 2,6 3,6 0,00390 16,3 51
3EL090L4D 1,50 1450 3,30 9,88 0,77 85,3 85,2 83,0 7,2 2,8 3,8 0,00480 18,0 51
3EL100L4C 2,20 1450 4,65 14,49 0,79 86,7 87,2 86,0 7,2 2,8 3,6 0,01100 24,4 53
3EL100L4D 3,00 1450 6,26 19,76 0,79 87,7 88,0 87,0 7,2 2,8 3,6 0,01300 26,7 53
3EL112M4D 4,00 1460 8,05 26,16 0,81 88,6 88,4 87,5 7,4 2,8 3,8 0,01500 33,9 58
3EL132S4C 5,50 1460 10,65 36,00 0,83 89,6 90,2 90,0 7,4 2,8 3,4 0,03500 53,4 61
3EL132M4D 7,50 1465 14,40 48,90 0,83 90,4 90,4 89,4 7,9 3,0 3,8 0,04200 59,5 61
3EG160M4C 11,00 1470 21,00 71,46 0,83 91,4 91,7 91,0 7,6 2,8 3,3 0,08500 127,4 63
3EG160L4D 15,00 1470 28,70 97,45 0,82 92,1 92,4 91,9 7,8 2,8 3,6 0,09500 136,4 63
3EG180M4C 18,50 1475 35,00 119,80 0,82 92,6 93,2 92,9 7,7 3,0 3,3 0,14000 173,2 64
3EG180L4D 22,00 1470 41,40 142,92 0,82 93,0 93,7 93,7 8,0 3,0 3,4 0,16000 186,8 64
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm

ELKMotor
ELKMotor
ELKMotor