Wirkungsgradklasse IE3 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
3EL071M2B 0,37 2830 0,86 1,25 0,81 76,6 77,0 75,0 6,0 2,8 3,0 0,00037 6,2 53
3EL071M2C 0,55 2830 1,19 1,86 0,84 79,4 80,2 78,8 6,1 2,9 3,3 0,00046 7,2 53
3EL080M2B 0,75 2880 1,59 2,49 0,84 80,7 82,0 81,5 6,7 3,0 3,6 0,00103 9,6 54
3EL080M2C 1,10 2880 2,26 3,64 0,85 82,7 83,0 82,4 6,8 3,1 3,8 0,00124 10,9 54
3EL090S2B 1,50 2900 2,97 4,94 0,86 84,8 85,4 84,2 7,6 3,1 3,9 0,00178 15,6 59
3EL090L2C 2,20 2900 4,25 7,24 0,87 85,9 86,8 86,1 7,2 3,0 3,8 0,00221 17,0 59
3EL112M2C 4,00 2915 7,28 13,10 0,90 88,1 88,8 88,2 7,5 2,6 3,9 0,00620 29,1 65
3EL132S2B 5,50 2945 9,90 17,83 0,90 89,2 89,0 88,6 8,9 2,9 3,9 0,01730 44,4 67
3EL132S2C 7,50 2945 13,20 24,32 0,91 90,1 90,5 89,7 8,4 2,6 4,0 0,02100 51,5 67
3EL160M2B 11,00 2950 19,70 35,60 0,88 91,2 91,0 90,5 8,0 2,6 3,9 0,03320 79,7 69
3EL160M2C 15,00 2950 25,90 48,55 0,91 91,9 92,1 91,6 8,9 3,1 4,2 0,03910 86,0 69
3EL160L2D 18,50 2945 31,70 60,00 0,91 92,4 92,7 92,3 8,9 3,1 4,2 0,04410 96,8 69
3EG180M2B 22,00 2957 38,10 71,05 0,90 92,7 92,9 92,0 8,6 2,6 3,9 0,06300 178 70
3EG200L2B 30,00 2970 52,00 96,46 0,89 93,6 93,8 93,6 8,9 3,2 3,5 0,16200 245 72
3EG200L2C 37,00 2970 62,60 119,0 0,91 93,7 93,8 93,4 9,3 3,2 3,4 0,17500 270 72
3EG225M2C 45,00 2975 75,60 144,40 0,91 94,3 94,6 94,0 9,8 3,5 3,9 0,25400 335 74
3EG250M2C 55,00 2970 93,30 176,90 0,90 94,4 94,8 94,5 8,9 3,3 3,4 0,38000 422 75
3EG280S2B 75,00 2980 127,0 240,35 0,90 94,7 94,7 94,0 7,5 2,7 3,2 0,79000 560 76
3EG280M2C 90,00 2985 150,0 287,94 0,91 95,0 95,1 94,5 7,6 2,7 3,1 0,90000 630 76
3EL100L2C 3,00 2910 5,58 9,85 0,89 87,1 87,6 86,9 7,9 3,0 4,1 0,00450 23,3 62
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor