Wirkungsgradklasse IE3 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
3EL071M2B 0,37 2830 0,86 1,25 0,81 76,6 77,0 75,0 6,0 2,8 3,0 0,00086 6,2 53
3EL071M2C 0,55 2830 1,19 1,86 0,84 79,4 80,2 78,8 6,1 2,9 3,0 0,00096 7,2 53
3EL080M2B 0,75 2880 1,59 2,49 0,84 80,7 82,0 81,5 6,7 3,0 3,6 0,00140 9,6 54
3EL080M2C 1,10 2880 2,26 3,64 0,85 82,7 83,0 82,4 6,8 3,1 3,8 0,00165 10,9 54
3EL090S2B 1,50 2900 2,97 4,94 0,86 84,8 85,4 84,2 7,6 3,1 3,9 0,00220 15,6 59
3EL090L2C 2,20 2900 4,25 7,24 0,87 85,9 86,8 86,1 7,2 3,0 3,8 0,00310 17,0 59
3EL100L2C 3,00 2915 5,58 9,83 0,89 87,1 87,6 86,9 7,9 3,0 4,1 0,00540 23,3 62
3EL112M2C 4,00 2915 7,28 13,10 0,90 88,1 88,8 88,2 7,5 2,6 3,9 0,01100 29,1 65
3EL132S2B 5,50 2950 9,90 17,83 0,90 89,2 89,0 88,6 8,9 2,9 3,9 0,02200 44,4 67
3EL132S2C 7,50 2950 13,20 24,32 0,91 90,1 90,5 89,7 8,4 2,6 4,0 0,02900 51,5 67
3EG160M2B 11,00 2950 19,70 35,60 0,88 91,2 91,0 90,5 8,0 2,6 3,9 0,05300 113,6 69
3EG160M2C 15,00 2950 25,90 48,55 0,91 91,9 92,1 91,6 8,9 3,1 4,2 0,06200 131,1 69
3EG160L2D 18,50 2945 31,70 60,00 0,91 92,4 92,7 92,3 8,9 3,1 4,2 0,07000 135,2 69
3EG180M2B 22,00 2957 38,10 71,05 0,90 92,7 92,9 92,0 8,6 2,6 3,9 0,08200 178,2 70
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor